جنگ اصولا چيز بدی و هيچ کی با اون موافق نيست اما من حالا موافقم
آمريکا بايد تا زمانی که صدام از بين بره جنگ کنه به خدا مردم ما هم گناه داشتن که ۸ سال جنگيدن و کشته شدن هنوز هم که هنوز خوب خودتون می بينين که دارن اسير ميارن کسائی که ۲۰ سال از عمرشون رفته ۲۰ سال يعنی نيمی از عمر مفيد
هنوز مردم حلبچه بچه هاشون فلج می همین اینا را یا نه
هنوز عمه ام و شوهر عمه ام جلوی چشمام هستن که تا کجا نرفتن و چقدر فیلم دیدن و دنبال اسم پسر عمه ام گشتن
آدم عقده ای نیستم اما هنوز شب هایی را که توی زیر زمین می خوابیدم به خدا یادمه اینا همش کافی نیس !!!!!!!!!!!!!!!!

صدام کثيف بايد از بين بره موافق آمريکا نيستم اما اين جنگ بايد تا نابودی صدام ادامه پيدا کنه