هيچ وقت فکر نکنين زرنگتر از همه هستين هميشه يکی زرنگتر از شما و بالاتر از شما هست

حدود ۴ ماهی هست که به محل کار جديدم اومدم
جای خيلی خوبيه
اين چند وقته با خيلی از بچه ها آشنا شدم و مهمتر از همه با خيلی ها دوست شدم .
دوستانی که بيرون از چنين جايی پيدا کردنشون خيلی سخته ...

اميدوارم همشون موفق باشن .
نمی تونم اسماشون را بيارم اما از اينکه باهاشون همکارم خيلی خوشحالم خيلی

اول از همه بگم دنيا اينقدر ارزش نداره که به خاطرش اعصابمون را خرد کنيم ...

به خاطر ۲ متر اين طرف و اون طرف به راننده تاکسی فحش بديم . برای ۱۰ - ۲۰ هزار تومان اعصابمون خرد بشه و قاط بزنيم .

هميشه با همه خوشرو باشين .
غمتون را به ديگران منتقل نکنين اگه غمی دارين خودتون را شاد نشون بدين .
و ....