روز وصل دوستداران ياد باد ------ ياد باد آن روزگاران ياد باد
کامم از تلخی غم چون زهر گشت ------ بانگ نوش شادخواران ياد باد
گرچه یاران فارغند از یاد من ------ از من ایشان را هزاران یاد باد
مبتلا گشتم در این بند بلا ------ کوشش آن حق گذاران یاد باد
گر چه صدر و دست در چشمم مدام------ زنده رود باغ کاران یاد باد
راز حافظ بعد از این ناگفته ماند
ای دریغا از داران یاد باد