چاپ عصر - صفر


با اجازه و به تقلید از Old Fashion

دوست داشتم جمله ی زیبایی هم بنویسم ولی نتوانستم