روزهاي جالبي بود و يك تجربه جديد.
واقعا سربازي مي تونه زندگي يك پسر را عوض كنه
چنذ روز ديگه بيشتر نمونده.
اما خدايش هيچ جا خون خود ادم نميشه

قدر لحظات را بدونین

بدترين لحظات زندگي
به خدا قدر هيچي را ندونستم
خانه ، مادر ، پدر ، غذا و .....
چقدر كله شق بلزي در آوردم چقدر قدر نشناسي و حالا دارم ضربه مي خورم .
به خدا قدر بدونين ، قدر نوازشها و حتي گاهي كتك ها را بدونين .
به خدا پدر و مادر فرشته اند

كه الان به سرنوشت من دچار نشين .
درس بخونين .