آخه به اين آدم هاي ... چي بگم ؟

آقا جام خليج فارس شد گفتند ايم قطري ها گفتند جام خليج ما جام خليج عربي ، ايراني هم گفتند ما اين جام اگه قرار باشه توش شركت كنيم تحريم مي كنيم و اين مسابقات از نظر ما هيچ ارزشي نداره !!!
حالا يك دستگاه آدم بيكار و فوتبال نفهم از كانادا پيدا شده كه گفته قطري ها قصد دارند اسم بازيهاي آسيايي 2006 را بذارند جام خليج عربي !!! آخه آدم بي مخ اولا بازيهاي آسيايي چه ربطي داره به خليج فارس و ثانيا تو كه هنوز فرق جام خليج عربي را با بازيهاي آسيايي نمي دوني لازم نكرده دلت بسوزه و امضا جمع كني . والا
بعدش هم نمي دونم واقعا جايي مثل بازتاب با اون همه عظمت سردبير بالاي سرش نيست كه بياد بررسي كنه ؟؟؟ و توي اين خبر اومده متن خبر ، حالا حسين درخشان اومد مطلب را در صبحانه پاك كرد.
آخه خدا وكيلي آدم به اين ابله ها چي بگه ؟؟؟

آخه آدم به اين آدمهاي ... چي بگه ?

آقا جام خليج فارس شد گفتند ايم قطري ها گفتند جام خليج ما جام خليج عربي ، ايراني هم گفتند ما اين جام اگه قرار باشه توش شركت كنيم تحريم مي كنيم و اين مسابقات از نظر ما هيچ ارزشي نداره !!!
حالا يك دستگاه آدم بيكار و فوتبال نفهم از كانادا پيدا شده كه گفته قطري ها قصد دارند اسم بازيهاي آسيايي 2006 را بذارند جام خليج عربي !!! آخه آدم بي مخ اولا بازيهاي آسيايي چه ربطي داره به خليج فارس و ثانيا تو كه هنوز فرق جام خليج عربي را با بازيهاي آسيايي نمي دوني لازم نكرده دلت بسوزه و امضا جمع كني . والا
بعدش هم نمي دونم واقعا جايي مثل بازتاب با اون همه عظمت سردبير بالاي سرش نيست كه بياد بررسي كنه ؟؟؟ و توي اين خبر اومده متن خبر ، حالا حسين درخشان اومد مطلب را در صبحانه پاك كرد.
آخه خدا وكيلي آدم به اين ابله ها چي بگه ؟؟؟