نيما جان مرسی که ميايی و به سايت ما هم سری می زنی ما که ديگه ...
شرمنده اما کارم کمتر بشه بيشتر می نويسم . کارهام خيلی سنگينه و تنهايی و هزار بد بختی اما به جايش تجربه ام داره ميره بالا ...
سايت خدم هم افتتاح شد و ديشب هک شد توسط مش قاسم و حسابی کفرم را بالا اوئر اين هم لينکشه الان هم ساعت ۱ دقيقه به ۳ نصف شب دارم شام ميخورم و ....
------------------------------------------------------------------------------------------------------
قبلش هم که گفتم کلاس نمی ذارم و همون موقع های را هم که ميگم و می خندم هزار تا فکر دارم ميکنم و برای کار بعدی تقشه ميکشم ... اما فقط ۲ هفته ديگه به پايان ميرسه و بعدش يه مسافرت توپ حسابی حال ميده
راستی شما نظرتون راجب به مسافرت برای رفع خستگی چيه ؟

توی فارسی ديک چند بار /masal را زدم اين ها اومئ بخونينين جالبه >>
کسی که هرگز اشتباهی را مرتکب نشده تاکنون چيز جديدی را امتحان نکرده
هر انچه ما برای خود انجام ميدهيم به همراه ما مي ميرد ولی آنچه که برای ديگران انجام ميدهيم می ماند و فنا ناپذير است . ( اين خوبه )
فعلا همين