بیست و نه سالگی

این دستبند ۲۹ سال پیش ساعت ۱۱ شب به مچ دستم هنگام تولد بسته شده بود
بیست و نه سال تمام شد، آغاز ۳۰ سالگی