آقا هر طوري هست مي خوان اين سربازا را به قول معروف بچاپند
از آرم دوز لباس تا راننده تاكسي و اتوبوس
بابا به خدا رحم كنيد

ديشب رويائی داشتم :
خواب ديدم بر روی شنها راه می روم
همراه با خود خداوند
و بر روی پرده شب
تمام روزهای زندگیم را مانند فیلمی میدیدم
همان طور که به گذشته نگاه می کردم
روز به روز از زندگی را
دو رد پا بر روی پرده ظاهر شد
يکی مال من و يکی از آن خداوند
راه ادامه يافت تا تمام روزهای تخصيص يافته خاتمه يافت.

آنگاه ایستادم و به عقب نگاه کردم
در بعضی جاها فقط يک رد پا وجود داشت ...
اتفاقا آن محلها مطابق با سخت ترين روزهای زندگيم بود.
روزهايی با بزرگترين رنجها و دردها و ترسها و ....

آنگاه از او پرسيدم:
خداوندا ! تو به من گفتی در تمام ايم زندگيم با من خواهی بود و من پذيرفتم که با تو زندگی کنم
خواهش ميکنم به من بگو چرا در آن لحظات دردآور مر تنها گذاشتی؟

خداوند پاسخ داد :
فرزندم تو را دوست دارم و به تو گفتم که در تمام سفر با تو خواهم بود.
من هرگز تو را تنها نخواهم گذاشت.
نه حتی برای لحظه ای
و من چنین نکردم.

هنگامی که در آن روزها یک رد پا بر روی شنها دیدی
من بودم که تو را به دوش کشیده بودم.

فرهنگ عامیانه برزیلی

اين هم سايت با حال براي طراحان Flash با حال
Dunun

ساعت 2 بود ترمينال بودم .
ديگه بايد برم. اين دفعه راستي راستي باورم شده كه بايد برم . سوار اتوبوس شدم .
نائين - خور - طبس - بيرجند.
مركز آموزش نظامي 04 بيرجند
بر عكس تموم چيزهائي كه شنيده بودم بود .

صبح اول صبح توي اون سرما از ما ميخواد نسق بگيره .
كبريت - ماژيك - حشيش - بنگ - چاقو - شيريني
اينا را بارين كنار هم حتي يك حرف مشترك هم نداره.
خلاصه بعد از 3 ساعت پذيرش شديم خستگي سفر 14 ساعته يك طرف و گفتند كي خواد 4 روز بره مرخصي . گرچه متنفر بودم كه دوباره توي اون اتوبوس دلاقه .
الان بعد از 28 ساعت توي اتوبوس بودن رسيدم.