من ازپشت شبهای بی خاطره
 من از پشــــت زندان غم آمدم
من از آرزوهــــــــاي دور و دراز
 من از پشت چشــمان نم آمدم
تو تفســيـر رويای ناديــــده ای
 تو نــوری که بر سايه تابيــده ای
تويـک آسمان بخشش بی طلب
 تو بر خــــاک تـــــرديد باريده ای

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند
چنان نماند و چنين نيز هم نخواهد ماند

تاريكترين ساعات شب پيش از طلوع خورشيد فرا مي رسد . ( الن فيشر )
دليل اثبات توانايي ها تنها يك چيز است و آنهم گرفتن نتيجه ( هربالكس )
انسان بايد سرنوشت خود را انتخاب كند نه آن را بپذيزد ( رابرت پاركو )

من آخرين بار آسمان را در چشمان تو ديدم
اگر می خواهی باز مرا ببينی
به آسمان نگاه کن
فردا آسمان از آن من است
...

من کرج موندنی شدم.
علیرغم همه تلاشی که کردم اینجا موندنی شدم.
فقط خدا به دادم برسه.

د آخه چي بودي يك دفعه اومدي
آخه لامسب چيكار كردي كه حالا بايد 2 سال خدمت كنم؟
هان چيكار كردي ؟
د آخه چرا ساكتي جواب بده ؟
هان چته كه هر روز بايد از خواب بپرم و خواب اون پادگان لعنتي را ببينم ؟
سربازي مال ما نيست ...
سربازي مال اون آلماني كه زندگيش را دولت براش ميسازه
سربازي مال اون فرانسوي كه امنيت داره
سربازي مال اون عرب كه تا آخر عمرش تامين
سربازي مال اون سوئيسي كه وقتي ميره سربازي را زندگي را ياد ميگيره و مقابله با خطرات ..

كجايي تو كه هي منم منم مي كني ؟
د آخه چرا ساكتي ... ؟

ديگه نه نفس كشيدنم مثل قبل ميشه
ديگه نه زانوهام مثل قبل ميشه و نه تو زير بغلم را ميگيري
و نه تو مي توني به جاي من ببيني.

من موندم كلي مصيبت براي جايي كه ...