در زندگي يك قهرمان باش!

Be a champion in life!



براي كسي بايد مرد كه حاضر باشد حداقل براي تو تب كند

بختك

تا در مورد بختك چيزي شنيدين يا ديدين يا اتفاقي براتون افتاده ؟
من هم چيزه زيادي نمي دونم
دو شب پيش بود ساعت ٢ بود ديگه خوابم برد ، يعني داشت خوابم مي برديه دفعه احساس خفگي كردم و انگار يه كسي داره پاهامو ميكشه و روحم داره جدا ميشه .هر چي ميخواستم داد بكشم ، اصلا توانشو هم نداشتم
مثل مرگ بود ، همشو داشتم حس مي كردم
و از ترس خوابم نبرد ...
كسي چيز ديگه مي دونه در مورد اين چيزا ؟

اشتباهي كه همه عمر پشيمانم از آن
اعتماديست كه بر مردم دنيا كردم

ای نازنين، ای نازنين ... در آينه ما را ببين نازنين
از شرم اين صد چهره ها ... در آينه افتاده چين

...از تند بادِ حادثه ٫ گفتی که جان در برده ايم...
...اما چه جان در بردنی ٫ ديريست که در خود مرده ايم...

ای نازنين، ای نازنين ... در آينه ما را ببين نازنين
از شرم اين صد چهره ها... در آينه افتاده چين

...اين جا به جز درد و دروغ ٫ همخانه ای با ما نبود...
...در غربتِ من مثل من ٫ هرگز کسی تنها نبود...
...عشق و شعور و اعتقاد٫ کالای بازار کساد...

...سوداگران در شکلِ دوست ٫ بر ما رفيقان شرم باد...


...هجرت سرابی بود و بس ٫ خوابی که تعبيری نداشت...
...هرکس که روزی يار بود ٫ اينجا مرا تنها گذاشت...
...اينجا مرا تنها گذاشت...

ای نازنين، ای نازنين ... در آينه ما را ببين نازنين
از شرم اين صد چهره ها... در آينه افتاده چين

...من با تو گريه کرده ام ٫ در سوگِ همراهان خويش...
...آنان که عاشق مانده اند ٫ در خانه بر پيمان خويش...
...ای مثل من در خود اسير ٫ ليلای من با من بمير...
...تنها به يمن مرگ ما ٫ اين قصه می ماند بجا...
...هجرت سرابی بود و بس ٫ خوابی که تعبيری نداشت...
...هرکس که روزی يار بود ٫ اينجا مرا تنها گذاشت...
...اينجا مرا تنها گذاشت...

ای نازنين، ای نازنين ... در آينه ما را ببين نازنين
از شرم اين صد چهره ها... در آينه افتاده چين
...ای مثل من در خود اسير ٫ ليلای من با من بمير...
...تنها به يمن مرگ ما ٫ اين قصه می ماند بجا...

ای نازنين، ای نازنين ... در آينه ما را ببين نازنين
از شرم اين صد چهره ها... در آينه افتاده چين