چند روزه که تهرونم . الان باز هم ميدون تجريشم . انگار اينجور که بوش ( آمريکايی نه ) مياد .
تا چند روز ديگه تهرونم.
الان فهميدم معتادم . دو نقطه دی . معتاد اينترنت ! ها ها ها

تهرون هم داره منفجر ميشه.
ديروز ۳ ساعت از انقلاب اومدم تا خونه پاسداران.
آخه مگه کار و زندگی ندارين ....

فردا اصفهانم تا شنبه ... انشا ا...
تا بعد...