تقريبا دنيا را گشتم اما هيچ جا خونه ی آدم نميشه
يعنی وطن آدم نميشه

هيچ وقت دوست ندارم از ايران برم اما نميشه ديگه
توی ايرا هيچ جای پيشرفتی نيست همه درها بسته شده بسته بسته ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر