...

نميدونم چرا گاهي كارا اينجوري ميشه
ديگه درمونده شدم
ديگه توان ندارم ادامه بدم

دعا كنين مشكلم حل بشه
روزهاي خيلي سختي دارم

۲ نظر:

ارسال یک نظر