شیاد

رنج و عذاب از من
شنگی و شاب از تو
خون جگر از من
موی خضاب از تو
ای شیاد میخوای بمونی تو
اما صبر که بره می دهم جزای تو

کار و تلاش از من
راحت و خواب از تو
کاسه خون از من
تنگ گلاب از تو
ای شیاد میخوای بمونی تو
اما صبر که بره می دهم جزای تو

سوز و گداز از من
عمر دراز از تو
لطف و صفا از من
رنگ و ریا از تو
ای شیاد میخوای بمونی تو
اما صبر که بره می دهم جزای تو

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر