من

آقا جون خوشم نمياد !!!!
آخه تو كه ميگي من تنبلم ، آخه تو كه زنگ ميزني و آن لاين ميشي به من متلك ميندازي چه كار مفيدي كردي ؟ هان .... د بگو
آخه با خودت نميگي پس اين از كجا مياره ميخوره ؟؟
هان !
من خوشم نمياد كسي تو كارم دخالت كنه ، اگه كار را ميدين به من ديگه دست منه ، پس چرا اعتماد نداري ، اقلا بذار من كارمو بكنم بعد ضايع كن .

ميدوني عل خيلي از ناكامي ها چيه ، اينه كه به بقيه توي كار تيمي اعتماد نداردند و دوست دارند كارها به اسم خودشون تموم بشه !!! مي دوني ؟؟ نه د نمي دوني فكر مي كني خودت داري درست كار مي كني و بقيه راه اشتباه ميرند .

با همتونما با اونايي كه دارند با كاراشون منو زجر ميدند .
د بفهم اينا را ديگه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر