مسلماني

مسلماني به چيست ؟
من ميگم مسلماني به نماز نيست
مسلماني به روزه اونم توي ماه رمضون نيست
به حجاب يا يقه بسته نيست !

مسلماني به ...
اسم خدا را آوردن
دروغ نگفتن
گناه نكردن
احترام گذاشتن
كمك كردن

زكات ميدين ؟
خمس ميدين ؟

مسلماني اين نيست كه روزه بگيري و دروغ بگي و فكر كني مصلحت
مسلماني ديگه به چيه ؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر