ما

ما توانايي ساختن يك كرم را هم نداريم
اما هزاران خدا مي سازيم !

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر