ابراز ارادت دو نفر در حيطه آموزش الكترونيكي !

Farid: Scormetam!
Parham: Interactivetam
Farid: LMSetam
Parham: LCMSetam
Parham: dadash ma e-learninge patim
Parham: Scorm playeretam
Farid: chaman e-contentim

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر