اين همون بچه است !

يادتونه بهتون 7 تا كار گفتم و بعد اينجا نوشتم آغاز را بي پايان ؛ زمان زيادي نگذشت كه هر كدوم به بهونه اي برگشتين !
اون روزي كه گفتم مطمئنم كه تو دلتون گفتين بابا اين بچه است ولش كنين ! همينجوري يك چيزي گفته كله اش داغ بوده ! حالا ديدين داغ نبوده ؟ خوشحالم كه خودتون بهش رسيدين ، اگه يكي ديگه حرفي بهتون زد اينو بهش نگين ، حيف كه من رفتم جلو و نيومدين ، ناراحتم كه اون گروه تشكيل نشد نميخوام هم برگردم و باز اين مسير را دوباره برم !

اما الان چند روزه همتون برگشتين ...
اما دير شده ؛ گاهي خيلي زود دير ميشه !

اگه اون موقع مسخره ام نكرده بودين الان هيچكدوم اينجوري نبوديم !
مطمئنم كه به شوخي گرفته بودين اون موقع ! حرفهاي يك بچه !

الان ساعت 2:30 شب ، من از فكر خوابم نمي بره و شما از بي فكري الان خواب هفت آسمونم ديدين !
خيلي از اين شبا به من گذشته ، شما جاي من بودين چيكار ميكردين ؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر