ترس و فرار

بهم میگه خیلی می ترسم , گاهی اونقدر می ترسم و می خوام فرار کنم که میرم گوشه حموم توی سه کنج دیوار میایستم و گریه میکنم یا فکر میکنم , میدونم هر چی بهم میخواد برسه باید چند تا در را رد کنه و دیر تر بهم میرسه

۱ نظر:

سارا گفت...

می ترسم گاهی آنقدر که دلم میخواد برم زیر پتو قایم بشم و هیچی جز تاریکی نباشه

ارسال یک نظر