ندای درون

همیشه باید به ندای درون گوش کرد
کسی که به ندای درون توجه نکنه و حرف نزنه داغون میشه !

یک چیزی باید اول بهش توجه کرد ندای دورن آدم و اونو هم بیان کرد ! شاید یا عقل جور در نیاد به ظاهر اما همیشه اون چیزی درسته که به دل آدماست ...

اون دعایی مستجاب میشه که به دل آدم هاست
اون دعایی پاک که از درون میاد

ظاهر چیزی نیست جز راضی کردن دیگران
ولی برای راضی کردن خودمون باید به حرف دل گوش بدیم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر