دوستی

دوستی گلدانی است که نشسته است در ايوان سفر
و دميده است در او تازه گلی
چار فصلش همه سبز، کاشتی شاخه او
عطری از عاطفه در او جاری
تارش از ململ عشق
پودش از مخمل ابر
سينه اش برکه باران بلور
دامنش از شبنم پرگوهر
بر لب هر برگش نقشی از خنده شيرين بهار
از طراوت سرشار
بشکند روزی اگر ساقه ای از اين گل سرخ
دل ما ميشکند، دوستی ميميرد

آشتی ميرود از خانه ما
ميشود پای خزان باز به کاشانه ما

-کوروش یغمایی

گوش کنید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر