بانكها


بانك ملت 13:50 دستگاه موقتا ...
بانك صادرات 13:52 دستگاه خاموش ...
بانك كشاورزي 13:55 با عرض پوزش ...
بانك كشاورزي 13:58 Being Serviced !
بانك صادرات 14:06 كارت يكي را خورد !
باك سپه 14:10 به يكي از سه دلايل زير !

پول الكترونيكي كه ميگن اينه !
عكس هاي اين اتفاق بسيار نادر در ايران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر